Realizacja projektów unijnych ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy finansowej 2021-2027- wyzwania, nowe instrumenty, praktyczne aspekty realizacji.

19/20 października 2021. (wtorek, środa)budynek UAM, Collegim luridicum Novum, Poznań, Al. Niepodległości 53
Zarejestruj się
Prof. Katarzyna Kokocińska
Prof. Katarzyna Kokocińska
Joanna Długosz-Jóźwiak
Prof. Joanna Długosz-Jóźwiak
Marcin Tumanow
Marcin Tumanow
Dr Jarosław Kola
Dr Jarosław Kola
Dr Ewaryst Kowalczyk
Dr Ewaryst Kowalczyk
Magdalena Hilszer
Magdalena Hilszer
Paweł Sendrowski
Paweł Sendrowski
Mikołaj Maźwa
Mikołaj Maźwa
Andrzej Łukaszewicz
Andrzej Łukaszewicz
Ewa Walkowiak
Ewa Walkowiak
Karolina Tempińska
Karolina Tempińska

Dwa dni konferencji

Forma hybrydowa

Bloki tematyczne

Wystąpienia prelegentów

Formy aktywnego udziału/dyskusji

Cel konferencji

Celem konferencji pn. „Realizacja projektów unijnych ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy finansowej 2021-2027 – wyzwania, nowe instrumenty, praktyczne aspekty realizacji” jest przybliżenie uczestnikom rozwiązań, narzędzi wdrażania, celów nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 oraz nakreślenie praktycznych problemów oraz zagadnień związanych z realizacją projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej z wielu perspektyw. Współorganizatorem konferencji jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Połączenie potencjału naukowego oraz praktycznych doświadczeń Wielkopolskiej Grupy Prawniczej umożliwi wymianę poglądów w gronie naukowców, ale także wśród przedstawicieli organów administracji publicznej, osób wykonujących zawody prawnicze, w tym radców prawnych, adwokatów oraz przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem beneficjentów środków unijnych.

Dla kogo

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do beneficjentów środków unijnych, zarówno przedsiębiorców, jak i podmiotów publicznych realizujących projekty. Ponadto, zagadnienia poruszane podczas wydarzenia będą odnosić się do kwestii istotnych dla przedstawicieli administracji publicznej, firm doradczych, zarządzających projektami oraz consultingowych, ale także świata nauki, a więc studentów i wykładowców akademickich.

Program

19.10.2021

Rejestracja uczestników

8:30 - 9:00 - 30 min

Otwarcie konferencji

9:00 - 9:10 - 10 min
Prof. Tomasz Nieborak

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Paweł Sendrowski

Partner zarządzający w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k.

Blok I - Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 – system wdrażania, założenia, ogólne zasady realizacji projektów

„Standard realizacji unijnej polityki spójności (perspektywa uczestników postępowań o udzielenie dofinansowania projektu)”

Prof. Katarzyna Kokocińska
9:10 - 9:40 - 30 min

„Stan przygotowania nowej perspektywy finansowej – Krajowy Program Odbudowy i Fundusze Unijne 2021-2027”

Marcin Tumanow
9:40 - 10:10 - 30 min

Przerwa kawowa

10:10 - 10:25 - 15 min

„Ustawa wdrożeniowa i Wytyczne kwalifikowalności – problematyka de lege lata i de lege ferenda”

Mikołaj Maźwa
10:25 - 11:10 - 45 min

Forma Aktywna - dyskusja

11:10 - 11:45 - 30 min

Przerwa lunchowa

11:45 - 12:30 - 45 min

Blok II - Przedsiębiorcy w projektach unijnych

„Działania realizowane przez Biuro Regionalne PARP w Poznaniu w kontekście nowej perspektywy finansowej”

Magdalena Hilszer (Regionalne Biuro PARP w Poznaniu)
12:30 - 13:00 - 30 min

„Granice pojęcia „nieprawidłowość indywidualna” i związanej z tym odpowiedzialności finansowej beneficjenta za naruszenia umowy o dofinansowanie”

Dr Jarosław Kola
13:00 - 13:30 - 30 min

„Udział wykonawców w procedurach wydatkowania środków publicznych w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych”

Andrzej Łukaszewicz
13:30 - 14:00 - 30 min

Przerwa kawowa

14:00 - 14:15 - 15 min

„Programy i środki finansowe dla przedsiębiorców w ramach nowej perspektywy finansowej”

Marcin Tumanow
14:15 - 14:45 - 30 min

Forma Aktywna - dyskusja

14:45 - 15:15 - 30 min

Zakończenie I dnia konferencji

15:15 - 15:20 - 5 min

20.10.2021

Rejestracja uczestników

8:30 - 9:05 - 35 min

Przywitanie uczestników

Blok III - Samorządy i inne podmioty publiczne w projektach unijnych

„Programy i środki finansowe dla samorządów w ramach nowej perspektywy finansowej”

Marcin Tumanow
9:05 - 9:35 - 30 min

„Udzielanie zamówień w ramach projektów unijnych – praktyczne wskazówki"

Ewa Walkowiak
9:35 - 10:15 - 40 min

Przerwa kawowa

10:15 - 10:30 - 15 min

„Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w gospodarowaniu środkami związanymi z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych - wnioski z dotychczasowych doświadczeń i postulaty de lege ferenda”

Dr Ewaryst Kowalczyk
10:30 - 11:10 - 40 min

Forma Aktywna - dyskusja

11:10 - 11:40 - 30 min

Przerwa lunchowa

11:40 - 12:25 - 45 min

Blok IV - Praktyczne zagadnienia związane z występowaniem nieprawidłowości przy realizacji projektów unijnych

„Korekty finansowe – podstawy prawne, praktyka instytucji pośredniczących / zarządzających, rozstrzygnięcia sądów”

Paweł Sendrowski
12:25 - 13:05 - 40 min

„Praktyczne aspekty kontroli projektów unijnych z perspektywy Beneficjenta”

Karolina Tempińska
13:05 - 13:45 - 40 min

Przerwa kawowa

13:45 - 14:00 - 15 min

„Prawnokarne ujęcie realizacji projektów unijnych i możliwych przestępstw z nimi związanych”

Prof. Joanna Długosz-Jóźwiak
14:00 - 14:40 - 40 min

Forma Aktywna - dyskusja

14:40 - 15:10 - 30 min

Zakończenie konferencji

15:10 - 15:20 - 10 min

Prelegenci

Prof. Katarzyna Kokocińska

Doktor habilitowana nauk prawnych, profesor UAM w Poznaniu, Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem na WPiA UAM w Poznaniu, radca prawny, specjalistka z zakresu publicznego prawa gospodarczego...

Zobacz więcej

Prof. Katarzyna Kokocińska

Doktor habilitowana nauk prawnych, profesor UAM w Poznaniu, Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem na WPiA UAM w Poznaniu, radca prawny, specjalistka z zakresu publicznego prawa gospodarczego, autorka kilkudziesięciu publikacji obejmujących prawne zagadnienia strategicznego programowania rozwoju, polityki gospodarczej państwa, pomocy publicznej i funduszy unijnych oraz prawnych aspektów stosowania nowoczesnych technologii w zarządzaniu publicznym, w tym w ochronie zdrowia.

Zamknij okno

Prof. Joanna Długosz-Jóźwiak

Adwokat, doktor habilitowana nauk prawnych, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie karnym, prawie karnym gospodarczym, prawie karnym medycznym, prawie wykroczeń...

Zobacz więcej

Joanna Długosz-Jóźwiak

Adwokat, doktor habilitowana nauk prawnych, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie karnym, prawie karnym gospodarczym, prawie karnym medycznym, prawie wykroczeń oraz współpracy międzynarodowej w sprawach karnych. Autorka ponad stu publikacji naukowych, głównie z zakresu nauk penalnych, a także ekspertyz i opinii prawnych zleconych przed organy władzy publicznej i podmioty prywatne w kraju i za granicą.

Zamknij okno

Marcin Tumanow

Od 2005 r. związany z Business Centre Club, reprezentuje tę organizację w ciałach związanych z funduszami UE (Komitety Monitorujące, Zespół problemowy ds. funduszy europejskich Rady Dialogu Społecznego)...

Zobacz więcej

Marcin Tumanow

Od 2005 r. związany z Business Centre Club, reprezentuje tę organizację w ciałach związanych z funduszami UE (Komitety Monitorujące, Zespół problemowy ds. funduszy europejskich Rady Dialogu Społecznego). Praktyk, zajmuje się pozyskiwaniem, prowadzeniem i rozliczaniem projektów finansowanych ze środków pomocowych. W ramach nowej perspektywy na lata 2021-2027 uczestniczył w pracach MfiPR przygotowujących Umowę Partnerstwa oraz Krajowy Plan Odbudowy, jako zewnętrzny ekspert.

Zamknij okno

Dr Jarosław Kola

Doktor nauk prawnych, adiunkt Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego WPiA UAM, specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, managing associate w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr…

Zobacz więcej

Dr Jarosław Kola

Doktor nauk prawnych, adiunkt Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego WPiA UAM, specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, managing associate w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. Członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych. Autor licznych publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych, w tym opracowań eksperckich na zlecenie PARP oraz Prezesa UZP.

Zamknij okno

Dr Ewaryst Kowalczyk

Pracownik Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji UZ

Zobacz więcej

Dr Ewaryst Kowalczyk

Pracownik Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji UZ

Zamknij okno

Magdalena Hilszer

Komunikacja, zarządzanie, publicystyka ekonomiczna to obszary w których działa od ponad 20 lat. W swojej karierze zawodowej była związana z wielkopolskimi mediami: Telewizją WTK, Telewizją Polską Oddział w Poznaniu...

Zobacz więcej

Magdalena Hilszer

Dyrektor Biura Regionalnego odpowiada za nadzór i realizację nad prowadzonymi działaniami i zadaniami Biura. Buduje rozpoznawalność marki i odpowiada za promocję oferty PARP na terenie Polski Zachodniej. Bierze aktywny udział w budowaniu efektywnych kontaktów z przedsiębiorcami. Realizuje programy rozwoju gospodarki w makroregionie, działa na rzecz rozwoju regionalnego, adaptacyjności kadr oraz promocji działalności badawczo – rozwojowej wśród przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności i wykorzystywania nowych technologii w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego.

Zamknij okno

Paweł Sendrowski

Radca prawny, wspólnik zarządzający w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej. W ramach swojej działalności prawniczej specjalizuje się w kilku powiązanych ze sobą dziedzinach prawa: zamówieniach publicznych...

Zobacz więcej

Paweł Sendrowski

Radca prawny, wspólnik zarządzający w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej. W ramach swojej działalności prawniczej specjalizuje się w kilku powiązanych ze sobą dziedzinach prawa: zamówieniach publicznych, dyscyplinie finansów publicznych oraz w zakresie prawidłowego wydatkowania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Autor komentarzy: „Zamówienia tego samego rodzaju. Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia” oraz „Procedury wydatkowania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020” Komentuje zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi m.in. dla Wolters Kluwer S.A. Z ramienia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi kontrolę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej. Jest jednocześnie twórcą portalu do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego „Asystent Postępowania”. W związku ze swoją specjalizacją prowadzi szkolenia dotyczące prawa zamówień publicznych, udzielania zamówień podprogowych oraz zasady konkurencyjności, m.in. dla Wolters Kluwer S.A., Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, czy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Jest współautorem bloga poświęconego tematyce prawa zamówień publicznych oraz tematyce wydatkowania środków unijnych (www.postepowania.pl lub www.pzp.wgpr.pl). Autor publikacji na temat zagranicznych zamówień publicznych, w tym zamówień w ramach systemu Narodów Zjednoczonych.

Zamknij okno

Mikołaj Maźwa

Radca prawny, wspólnik w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. Specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, wydatkowania środków...

Zobacz więcej

Mikołaj Maźwa

Radca prawny, wspólnik w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. Specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, wydatkowania środków unijnych, oraz budowlanego procesu inwestycyjnego. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego oraz zamówień publicznych, a także dotyczących problematyki funkcjonowania funduszy strukturalnych UE i wydatkowania środków unijnych.

Zamknij okno

Andrzej Łukaszewicz

Ekspert prawa zamówień publicznych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP). Wykładowca studiów podyplomowych uczelni wyższych z zakresu zamówień publicznych, audytu i finansów publicznych.

Zobacz więcej

Andrzej Łukaszewicz

Ekspert prawa zamówień publicznych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP). Wykładowca studiów podyplomowych uczelni wyższych z zakresu zamówień publicznych, audytu i finansów publicznych. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Prelegent na konferencjach branżowych z zakresu zamówień publicznych.

Zamknij okno

Ewa Walkowiak

Radca prawny, kierownik Działu Zamówień Publicznych i Wydatkowania Środków Unijnych w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej. Posiada doświadczenie w zakresie zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi...

Zobacz więcej

Ewa Walkowiak

Radca prawny, kierownik Działu Zamówień Publicznych i Wydatkowania Środków Unijnych w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej. Posiada doświadczenie w zakresie zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi oraz w doradztwie prawnym zamawiającym, wykonawcom oraz podmiotom świadczącym usługi inżyniera kontraktu w realizacji kontraktów o zamówienia publiczne. Posiada również doświadczenie w reprezentowaniu uczestników rynku zamówień publicznych w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądami powszechnymi, a także doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla zamawiających jak i wykonawców z ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamknij okno

Karolina Tempińska

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka prawa europejskiego na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz prawa na SWPS Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym...

Zobacz więcej

Karolina Tempińska

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka prawa europejskiego na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz prawa na SWPS Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu. Interesuje się tematyką europejską, w szczególności środkami unijnymi w zamówieniach publicznych oraz kwalifikowalnością wydatków w ramach projektów współfinansowanych z UE. Specjalizuje się w obsłudze klientów będących beneficjentami środków unijnych na każdym etapie realizacji projektów. Przyświeca jej założenie, że każde naruszenie w projekcie zdiagnozowane na odpowiednim etapie można rozwiązać bez konieczności nałożenia na beneficjenta korekty finansowej.

Zamknij okno

Organizatorzy

Partnerzy

Rejestracja

1 dzień stacjonarnie

180zł netto

2 dni stacjonarnie

360zł netto

1 blok online

75zł netto

2 bloki online

150zł netto

3-4 bloki online

225zł netto

Dla członków WOKiSS - 2 dni stacjonarnie

220zł netto

Dla członków WOKiSS 4 bloki online

150zł netto

1 dzień stacjonarnie

210zł netto

2 dni stacjonarnie

390zł netto

1 blok online

95zł netto

2 bloki online

180zł netto

3-4 bloki online

250zł netto

Dla członków WOKiSS - 2 dni stacjonarnie

220zł netto

Dla członków WOKiSS 4 bloki online

180zł netto

Chcę otrzymać fakturę VAT
Akceptuje regulamin konferencji